Consent for data processing can be withdrawn at any time, which will not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. Click here for more info.

Close

Informacje o projekcie

Firma Microamp Solutions Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

 

Tytuł projektu

„Rozwój technologii dedykowanych wzmacniaczy mikrofalowych dla sieci 5G”

 

Cele projektu

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek polski jak i zagraniczny innowacji produktowej jakim jest technologia dedykowanych dla sieci 5G mikrofalowych wzmacniaczy sygnału. Osiągnięcie celu będzie potwierdzone przez dokumentację projektową przygotowywaną w ramach realizacji projektu, specyfikację techniczną jak i ofertę Wnioskodawcy dostępną publicznie na stronie www. Jednocześnie Wnioskodawca nabywając know-how podczas realizacji projektu zaoferuje również usługi projektowania integracji przedmiotowych wzmacniaczy dla planowanych sieci 5G, w tym również integrujących rozwiązania IoT/Smart City, co pozwoli na pełną kustomizację rozwiązań pożądanych przez potencjalnego klienta w oparciu o wypracowaną i wdrożoną przedmiotową technologię. Zakłada się przy tym zachowawczo stopniowe zwiększanie przychodów ze sprzedaży samych wzmacniaczy jak i usług projektowania integracji, co jest wynikiem pochodnym ale i silnie skorelowanym z nieuniknionym rozwojem komunikacji w oparciu o standardy 5G.

 

Planowane efekty

Rezultatem przeprowadzenia projektu będzie oferta Beneficjenta wzmacniacze do sieci 5G gotowe do instalacji dla operatorów infrastruktury telekomunikacyjnej/operatorów telekomunikacyjnych/producentów urządzeń telekomunikacyjnych wraz z usługami projektowania rozwiązań integrujących przedmiotowe wzmacniacze do planowanej sieci telekomunikacyjnej (+kustimizacja), w tym IoT/Smart City. W ramach projektu Wnioskodawca zrealizuje trzy zadania, które będą kończyć swoistym rodzajem kamieni milowych warunkujących powodzenia następnych zadań – prace koncepcyjne wraz z zakupem aparatury, pracę rozwojowe wraz z zaprojektowaniem wszystkich aspektów technologii oraz prace przedwdrożeniowe wraz z testami technologii w warunkach rzeczywistych.

 

Całkowita wartość projektu: 1 268 460 PLN
Wkład Funduszu Europejskiego: 999 600 PLN (85%)

Headquarters office

ul. Szkolna 15, 
20-124 Lublin, Poland

Warsaw R&D Center

Al. Solidarności 93/11a,
00-144 Warsaw, Poland

Contact

tel: +48 504 158 024
e-mail: hello@microamp-solutions.com

©2020 Microamp Solutions. All rights reserved.

©2020 Microamp Solutions. All rights reserved.